§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych w obiekcie Navy Group – Willa Marina. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i  zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Dokonanie rezerwacji stanowi  zawarcie umowy najmu miejsca noclegowego między:
Navy Group Sp. z o. o., ul. Leśna Góra 31, 80-281 Gdańsk Nip: 584-278-40-45  zwanym dalej Wykonawcą , a Gościem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

§2 Umowa najmu

Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Gościem obejmuje wynajem pokoju. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Gościa. W cenę wynajmu wliczone są opłaty  za media (gaz, prąd, woda). Pobierana jest także opłata miejscowa (tzw. klimatyczne) zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami.

Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej oraz w niniejszym regulaminie. Wszystkie pokoje są umeblowane i w pełni wyposażone, a pościel i ręczniki hotelowe są bez dodatkowych opłat.

§3 Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr +48 504 900 000 lub wysyłając  e-mail na adres: biuro@willa-marina.pl lub osobiście w recepcji Willi Marina przy ul. Brzeźnieńskiej 16, 80-512 Gdańsk

W celu dokonania rezerwacji należy podać:
– datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu
– planowana godzinę przyjazdu
– liczbę osób w pokoju (osoby dorosłe oraz dzieci, wiek dzieci)
– imię i nazwisko
– adres zamieszkania
– numer telefonu
– adres email
– dane do faktury, jeśli będzie wymagana.

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od Gościa, Willa Marina gwarantuje rezerwację pod warunkiem wpłaty zadatku na konto bankowe obiektu lub po udostępnieniu danych karty kredytowej (numer karty, data jej ważności) w celu jej obciążenia.

Gwarancja rezerwacji:

Rezerwacja może być zagwarantowana poprzez wpłatę w czasie 72 godzin od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji, zadatku w wysokości 30% opłaty za całość pobytu.

Rezerwacja nie potwierdzona wpłatą w ciągu 72 godzin, zostaje automatycznie anulowana przez hotelowy system rezerwacji.

§4 Warunki anulacji

Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron. W przypadku anulacji rezerwacji zadatek w wysokości 30% nie podlega zwrotowi i jest zarachowany na poczet anulowanej rezerwacji.

W przypadku skrócenia pobytu trwającego przez Gościa, Willa Marina nie zwraca wpłaconych środków.

Regulamin pobytu

§1 Doba hotelowa

Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 11:00 dnia wyjazdu.

Nie wymeldowanie się z pokoju do godziny 11:00 wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% wartości ostatniej doby oraz przekazania rzeczy Gościa do depozytu.

Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność pokoi istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z recepcją pod nr +48 504 900 000.

Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność pokoi istnieje możliwość późniejszego wyjazdu
za dodatkową opłatą.

§2 Meldowanie i zasady odbioru kluczy

Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Willa Marina zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:

• nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu;
• znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

Przyjazd większej liczby Gości do zarezerwowanego pokoju, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, lub przekraczającej pojemność pokoju rezerwowanego, uznany jest za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem oraz utratą wcześniej wpłaconych środków.
Godziny pracy  recepcji Navy Group – Willa Marina, ul. Brzeźnieńska 16 , 80-512 Gdańsk:

Poniedziałek – Niedziela: od 09:00 do 19:00.

kluczy do pokoju nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconego zadatku.

Przyjazd nocny: istnieje możliwość zameldowania po godzinie 19:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z recepcją.

§3 Wymeldowanie i zdanie kluczy.

Zdanie karty odbywa się w recepcji  Willi Marina w dniu wyjazdu w godzinach od 9:00 – 11:00.

Pokoje po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu. W przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu pokoju, Goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni.

Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność Willa Marina zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta najpóźniej w dniu wyjazdu gotówka lub kartą. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze pokoju przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej. W przypadku zgubienia kluczy do pokoju Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 zł.

§4 Cisza nocna

Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Willa Marina ma prawo wezwać ochronę lub policję oraz nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości  1.000,00 zł doliczając ją do rachunku Gościa.

§5 Odpowiedzialność za pokój.

Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal.

§6 Zakaz palenia

Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości  1.500,00 zł, doliczana do rachunku Gościa.

§7 Zmiana cen

Willa Marina  zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

§8 Zwierzęta domowe

Zwierzęta nie są akceptowane na terenie obiektu Willa Marina.

§9 Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Willa Marina rezerwuje sobie prawo zaproponowania Gościowi obiektu zastępczego.

Willa Marina ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku z powodów niezależnych od Willa Marina  nie będzie mogło być zagwarantowane.

Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

§10 Awarie

Willa Marina zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w pokoju bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.

Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Willa Marina (dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w pokoju) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany pokój. Gość  zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

§11 Dane osobowe

Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Gości będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych Willa Marina. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych

§12 Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie.

Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Navy Group Sp. z o.o.

§13 Postanowienia końcowe

-Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby Willa Marina ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

-Willa Marina nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie wartościowych przedmiotów pozostawionych w obiekcie.

-Osoby niezameldowane w obiekcie mogą wejść na teren obiektu jedynie za zgodą obsługi.